Izgradnja hlevov za črede goveda istrskih

Katastarska občina Pazin, par. št.. 1641 Gortanov Brijeg

Lokacija se nahaja blizu mesta Pazina v vasi Gortanov Brijeg. Gradnja je načrtovana v sklopu bodočega Centra za regionalno razvoj podeželja in zaščitu biološke raznolikosti Istre. Zgradba je v lasti Mesta Pazin, v 30- letnem zakupu jo ima AZRRI – Agencija za razvoj podeželja Istre (brez nadomestila) v namene javnih potreb podeželskega razvoja Istre. Pogodba je bila podpisan dne 12.01.2009.. (Klasa: 940-01/08-01/79, Ur. broj.: 2163/01-05-02-09-6). Na podlagi omenjene pogodbe je AZRRI dne 31. marca 2010. vpisal pravico gradnje na Občinskom sodišču v Pazinu. Potrdilo glavnega projekta Grad Pazin 29. junija 2010. (KLASA 361-03/10-03/08, ur.br. 2163/01-07-07-10-8)

Hlev z dvema deloma dveh nukleusov za skupno 40 odraslih glav in telet, površine cca. 944,47 m2in izpustom cca. 250 m2 za prosto rejo goveda na globokem nastilu z naravnim prezračevanjem in izpusti, ločeno za krave in bike. Okvirna konstrukcija iz armirano-betonskih temeljev, stolpi iz betona in jekla, prečke iz lameliranega lesa, zidovi iz parapet betona s spaceboard oblogo in mrežico, betonski podi, dvostrešna streha nagiba 200s pokrovom iz sendviča – pločevina in zračnik – prepust za svetlobo v sljemenu. Višina venca 4,54 m, višina sljemena 7,45 m. Vgrajene instalacije električne rasvjete, vtičnice, strelovodi in vodovodni termonapajalniki.

Skupaj s hlevom za izvajanje performance testa ( ki ni predmet tega projekta) in vzrejo bikov pomeni infrastrukturno osnovo za izvajanje Programa reje istrskega goveda;

  • Vhlevljenje živali rejcev, ki zaradi starosti ali bolezni opuščajo rejo istrskega goveda;
  • Zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za izvajanje strokovnih in znanstvenih projektov zaščite genetskega bogastva Hrvaške in Slovenije, zaščite izvornih, gospodarsko nekonkurenčnih pasem, izvajanje novejših zootehničnih ukrepov za genetsko zaželjene lastnosti (multipla ovulacija in embriotransfer, vzorčenje semena za proizvodnjo semena za umetno osemenjevanje) ;
  • Vhlevljenje in začasna reja plemenskih živali namenjenih introdukciji na zaščitena območja oz. območja z boljšo epizootiološko situacijo.