Splošni čezmejni cilji

Splošni in specifični cilji projekta APRO so v skladu s cilji zaščite okolja in ohranjanja naravnih bogastev ter izjemne biotske pestrosti zanamcem na čezmejnem območju.
Doseganje ciljev temelji na skupnem integriranom pristopu i ustvarjanju nadaljnih pogojev in metodologije dela pri zaščiti in vrednotenju edinstvenih naravnih bogastev projektnega območja oz. Trajnostnegaupravljanja s pašniki in avtohtonimi pasmami.

  • Prispevati k zaščiti biotske raznovrstnosti na programskem območju s skupnim pristopom pri zaščiti avtohtonih pasem in pašnikov na kraškem in flišnem območju
  • Spodbujanje trajnostnega razvoja v podeželskih delih obmejnega območja s pomočjo vrednotenja in ohranjanja naravnih danosti in življenskih pogojev

Specifični čezmejni cilji

  • Prispevati k vzpostavljanju ravnotežja v ekosistemu z vrnitvijo ekstenzivne – pašno-košne reje predvsem izvirnih pasem (istrsko govedo, koza, ovca in osel
  • Razviti skupni čezmejni pristop k zaščiti istrskih avtohtonih pasem z ustvarjanjem potrebnih predpogojev za vrnitev in ohranitev v zgovoinsko in podnebno območje reje ter skupno definiranje programa revitalizacije tradicionalne reje izvirnih pasem, ki se hranijo s pašo in senom, pridobljenim s košnjo travnikov
  • Ustvarjanje pogojev za izvedbo skupnih zootehničnih, znanszvenih in strokovnih ukrepov zaščite izvirne pasme istrskega goveda za celotno zgodovinsko območje reje istrskega goveda, v nadaljevanju pa tudi drugih izvirnih pasem
  • Ozaveščanje prebivalstva in javnosti podeželskega čezmejnega prostora o pomembnosti biotske pestrosti ter opozarjanje na posledice izgube avtohtonih pasem v vsakdanjem živlenju.